قیمت ها

بهترین پلن خود را از لیست قیمت های ما انتخاب کنید

روزانه
۱۵ هزارتومان
یک جلسه

فقط ۱ جلسه

کلاس های گروهی
معتبر تا ۱ ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
بدون مت

ماهانه
۱۹۰ هزار تومان
۱۵ جلسه

فقط ۱ جلسه

کلاس های گروهی
معتبر تا ۱ ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
بدون مت

 

سالانه
۹۹۰ هزارتومان
همه روزهای سال

فقط ۱ جلسه

کلاس های گروهی
معتبر تا ۱ ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
بدون مت